308 Fiscaal attest voor sportkampen

Dit modelattest kan gebruikt worden door sportclubs, als ze voldoen aan een aantal voorwaarden, om fiscale attesten voor sportkampen uit te  schrijven. Op die manier kunnen de ouders de kosten van de sportkampen voor een deel recupereren.

De fiscale aftrekbaarheid van uitgaven voor de opvang van kinderen tijdens sportkampen of -activiteiten, kan als volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 14 jaar of voor kinderen met een zware handicap tot 21 jaar.
    • Let wel: enkel uitgaven gedaan voor kinderen die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt, komen in aanmerking.
  • De belastingplichtige die de aftrek in zijn personenbelasting wil doen, moet zelf een beroepsinkomen genieten.
  • Het kind in kwestie moet ten laste zijn van de belastingplichtige.
  • De organisator van de opvang (sportkampen,...) is erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen (bv. de gemeente) of besturen van de gemeenschappen of gewesten.
  • De echtheid en het bedrag van de uitgaven wordt gestaafd aan de hand van een bewijsstuk.

Dit modelattest bestaat uit twee vakken: het eerste vak wordt ingevuld door de overheid die de erkenning verleent (bv. gemeente), het tweede vak wordt ingevuld door de organisator zelf. Let erop dat alle gegevens correct zijn ingevuld, anders verliest het attest zijn bewijswaarde!

Sportclubbestuurders bij een erkende federatie, erkende federaties en sportdiensten

  • Heb je al een account op onze website? Log in en vervolgens kan je onmiddellijk het document downloaden.
  • Heb je nog geen account op onze website, dan moet je eerst registreren. Een medewerker controleert eerst je registratie en na bevestiging kan je vervolgens het document downloaden.

Anderen

  • Schaf een jaarlicentie aan voor onze website en krijg toegang tot alle documenten en online brochures.