GDPR: Toestemming vragen voor het gebruik van de gegevens van minderjarigen, hoe doe je dat?

14/08/2020 - 12:35

Veel sportclubs hebben minderjarigen onder hun leden. Zij zijn nog niet handelingsbekwaam en kunnen nog geen rechtsgeldige toestemming geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens. Er zal dus toestemming aan de ouders gevraagd moeten worden. In sommige situaties kan dit tot discussies tussen de ouders leiden (ene ouder wil toestemming geven, andere niet). Welke regels in dat geval gelden lees je hieronder.

Artikel 373 B.W. stelt het volgende: Wanneer de ouders samenleven, oefenen zij het gezag over hun kind gezamenlijk uit. Ten opzichte van derden die te goeder trouw zijn, wordt elke ouder geacht te handelen met de andere ouder wanneer hij, alleen, een handeling stelt die met gezag verband houdt behoudens de bij de wet bepaalde uitzonderingen. In de praktijk betekent dit dus dat het akkoord van één ouder volstaat. Kan de andere ouder zich niet vinden in een beslissing genomen door de ouder, dan kan hij dit via de familierechtbank beslechten.

Artikel 374 B.W. regelt het ouderlijk gezag van ouders die niet samenleven. Hetzelfde wettelijk vermoeden als hierboven, blijft gelden. Het akkoord van één ouder volstaat dus. Kan één van de ouders zich niet vinden in een beslissing door de andere genomen, dan moet hij zich ook tot de familierechtbank wenden. Daarbij aanvullend moet nog vermeld worden dat de rechter kan bepalen welke beslissingen met betrekking tot de opvoeding alleen met instemming van beide ouders kunnen worden genomen.

Ook ouders die het ouderlijk gezag niet uitoefenen (die bv. enkel omgangsrecht hebben) behouden het recht om toezicht te houden op de opvoeding van het kind. Hij kan bij de andere ouder of bij derden alle nuttige informatie hieromtrent inwinnen en zich in het belang van het kind tot de rechtbank wenden. Praktisch betekent dit dat je als sportclub ervan uit mag gaan dat het volstaat als 1 ouder toestemming geeft. Kan de andere ouder zich hier niet in vinden, dan zal hij zelf naar de familierechtbank moeten stappen.

Tot slot: op welke manier je toestemming geeft, wordt niet verder gespecifieerd. Een schriftelijke toestemming is niet noodzakelijk, maar wel eenvoudigst om later te bewijzen dat er effectief toestemming gegeven werd.

Algemeen