Hoe doe ik correcte betalingen aan de btw-administratie?

05/02/2020 - 12:25

Betalingen aan de Btw-Administratie

Verschuldigde btw
De btw-aangifte vermeldt de totale verschuldigde btw en de totale aftrekbare btw voor het afgelopen kwartaal. Is de verschuldigde btw hoger dan de aftrekbare btw, dan moet je sportclub in principe een storting doen aan de Btw-Administratie. Het te storten bedrag vind je in rooster 71 van de btw-aangifte. Hieronder vind je de bankgegevens waarop dit bedrag gestort moet worden:


Bankrekeningnummer: 679-2003000-47
Ontvanger: Btw-ontvangsten, Kantersteen 47, Brussel
IBAN: BE 22 679 200 3000 47
SWIFT-Code: PCHQ BE BB


Let op!
Bij de storting moet het juiste referentienummer vermeld worden. Dat referentienummer staat op de overschrijvingsformulieren die je krijgt bij toekenning van het btw-nummer. Hou de overschrijvingsformulieren dus goed bij, ook al doe je de overschrijving elektronisch.
Let op!
Het te betalen bedrag moet uiterlijk de 20ste van de maand die volgt op het kwartaal op de rekening staan. De storting moet dus ten laatste de 18de van de maand gebeuren. Begin dus tijdig met het voorbereiden van je btw-aangifte! 

Let op!: 
Als je je verplichtingen niet tijdig nakomt, kan het zijn dat er een bijzondere rekening wordt geopend. Het te betalen saldo van een bijzondere rekening wordt niet op bovenstaand rekeningnummer betaald. Een ander rekeningnummer zal door de Btw-administratie worden opgegeven.

Voorschotten
Met ingang van 1 april 2017 is het niet langer verplicht om voorschotten te betalen. Dit betekent dat clubs kunnen kiezen om slechts één betaling per kwartaal te doen. Anderzijds heeft men wel nog steeds de kans om voorschotten te betalen, en kan dat voor sommige clubs toch interessant zijn. 
We lichten de voorschotten toe aan de hand van twee voorbeelden:

Voorbeeld 1:
Een club met weinig financiële reserves die geen voorschotten betaald heeft, kan plots een enorme som aan btw moeten voldoen. Het risico bestaat dat de club op dat moment niet voldoende middelen heeft om de btw-schuld te voldoen. Betaalde deze club in verschillende schijven door middel van de voorschotten, dan werd de betaling van de btw gespreid en was dit minder zwaar om dragen voor de club. Voor deze club kan het nog steeds interessant zijn om voorschotten te hanteren.

Voorbeeld 2:
Een club die op één moment in het boekjaar alle sponsorfacturen uitreikt en de betaling hiervan ontvangt, maar in de rest van het jaar geen (of amper) btw-belaste inkomsten heeft, zat vaak verveeld met de voorschotten. Wanneer alle btw-belaste inkomsten in één kwartaal samen vallen, dan moest de club het kwartaal erna voorschotten betalen, gebaseerd op de btw-aangifte van het kwartaal ervoor.  Het gevolg is dat de club opnieuw een grote som btw moest doorstorten, maar in feite al wist dat ze die bij de btw-aangifte van het volgende kwartaal terug zouden ontvangen. Er was immers in dat kwartaal geen sprake meer van btw-belaste inkomsten. Voor deze club betekende de verplichte betaling van voorschotten vaak een extra financiële (zij het dan tijdelijke) domper. Voor deze club kan het in de toekomst interessant zijn om niet meer met voorschotten te werken.

Afschaffing van de kwartaalvoorschotten
Sportclubs die hun periodieke btw-aangifte per kwartaal indienen, moesten in het verleden uiterlijk de 20ste van de tweede en de derde maand van ieder kwartaal een voorschot betalen. Die voorschotten waren gelijk aan telkens 1/3 van de btw die de sportclub voor het vorige kwartaal verschuldigd was (telkens 1/3 van rooster 71 van de aangifte van het vorige kwartaal). Als onderdeel van het algemene streven om de administratieve rompslomp inzake btw te verminderen, werden die kwartaalvoorschotten afgeschaft in 2017. 
Sportclubs zijn dus niet langer verplicht om nog voorschotten te betalen in de tweede en derde maand van elk kwartaal. Wel zullen zij tegen 24 december een btw-voorschot moeten betalen, zogenaamde “decembervoorschot”. Dit bedrag is te betalen op het zelfde bankrekeningnummer met dezelfde gestructureerde mededeling als de overige betalingen aan de btw-administratie.
Aan de betalingstermijn van de verschuldigde btw voor de periodieke btw-aangifte verandert (logischerwijze) niets. Sportclubs moeten de door hen verschuldigde btw nog steeds betalen uiterlijk de 20e van de maand die volgt op het kwartaal waarop de btw-aangifte betrekking heeft.

Terugbetalingen door de Btw-Administratie
Als in de btw-aangifte een bedrag wordt ingevuld in rooster 72 moet de Btw-Administratie dit bedrag terug storten (het zogenaamde “btw-tegoed”). De Btw-Administratie doet dat niet automatisch. Voor de terugbetaling moet je het vak “aanvraag om terugbetaling”  aankruisen op de btw-aangifte (rechts bovenaan).

De Btw-Administratie stort dat btw-tegoed pas terug als volgende bedragen worden overschreden: 

  •  voor de btw-aangiftes van de eerste drie kwartalen moet het btw-tegoed 615 EUR of meer bedragen. 
  •  voor de btw-aangifte van het vierde kwartaal moet het btw-tegoed 245 EUR of meer bedragen. 

Als het btw-tegoed niet hoog genoeg is, wordt dit bedrag overgedragen naar het volgende kwartaal.

Nuttige linken

Informatie FOD Financiën
 

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Fiscaliteit