Hoe kan een vzw ontbonden worden?

08/03/2021 - 10:16

Er zijn een aantal manieren waarop de vzw kan ophouden te bestaan. Zo is het mogelijk dat de leden van de AV vrijwillig beslissen om de vzw te ontbinden. Maar het is ook mogelijk dat de ontbinding een sanctie is voor het niet naleven van bepaalde vormvereisten of plichten. Hierna worden de verschillende vormen van ontbinding besproken. 

Vrijwillige ontbinding:

 1. Roep op een correcte manier (zie statuten) de AV samen en voeg een bijgaande agenda toe waarop het punt ‘ontbinding’ vermeld is.
  • Schriftelijk (per brief of mail)
  • Minstens 15 dagen voor de datum van de AV (tenzij statuten strenger zijn)
  • Agenda toegevoegd met het punt ‘ontbinding’ vermeld
 2. Op de AV dient 2/3e van de leden vertegenwoordigd te zijn. De beslissing tot ontbinding moet door ten minste 4/5e van de vertegenwoordigde leden gesteund worden.
 3. Duid een of meerdere vereffenaar(s) aan die het passief zullen vereffenen (indien nog nodig) en die het netto-actief zullen bepalen en bestemmen volgens de regels zoals bepaald in de statuten. Indien alles reeds vereffend zou zijn, dan mag de vereffening in dezelfde AV afgesloten worden.
 4. Er wordt een nieuwe (of indien reeds vereffening gebeurd zou zijn, op dezelfde) AV samengeroepen waarin de vereffening afgesloten en goedgekeurd wordt door de AV.
 5. De beslissing tot ontbinding moet vervolgens neergelegd worden en gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
  • Vul hiervoor de formulieren 1 en 2 correct in. M.b.t. het ontbinden van een vzw vul je volgende zaken in:
   • Aanvraagformulier 1 (in drievoud)
    • Luik A: Invullen
    • Luik B: Invullen (= tekst met beslissing dat er ontbonden wordt, vereffenaar aangeduid en afgesloten wordt)
    • Luik C: /
   • Aanvraagformulier 2 (in drievoud)
    • Luik A: Invullen 1° en 2°a)
    • Luik C: Invullen 2°, 4° (bestuurders ontslaan (E)), 8°​ en 9°
    • ! Duid ook de benoemde (en achteraf de van hun taak ontslagen) vereffenaars in Aanvraagformulier 2 Luik C, 4°.
  • Voeg ook nog het verslag van de AV toe (in tweevoud). Doe op voorhand de betaling op het rekeningnummer van het Belgisch Staatsblad (BE 48 6792 0055 0227). De actuele publicatiekosten voor een wijziging vind je hier.
  • Dien de documenten in op de griffie van de rechtbank van koophandel (via de post of ga ze persoonlijk afgeven). Het adres van de juiste griffie, vind je hier.

   Let erop dat je binnen de 30 dagen na de beslissing tot ontbinding de documenten neergelegd hebt op de griffie.​
   Let erop dat je vanaf de beslissing tot ontbinding op de (eerste) AV alle briefhoofden en officiële correspondentie voorziet van de woorden ‘vzw in vereffening’. Op die manier weten de schuldeisers ook dat de vzw binnenkort niet meer zal bestaan.

Gerechtelijke ontbinding:

Als een vzw de wettelijke verplichtingen niet naleeft, dan kan ze als sanctie ontbonden worden. Enkele mogelijke schendingen die tot ontbinding kunnen leiden, zijn: 

 • als de vzw minder dan drie werkelijke leden telt
 • als de middelen van de vzw gebruikt worden in strijd met het statutaire doel
 • als de vzw gedurende meer dan drie opeenvolgende jaren geen jaarrekening neerlegt

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Vzw