Hoe vraagt je club de titel ‘Koninklijke’ aan?

24/02/2020 - 11:50

Belangrijkste voorwaarde is dat de vereniging 50 jaar bestaat en dat je dit kunt staven aan de hand van bv. krantenknipsels. De aanvraag moet in principe gericht worden naar de kabinetschef van de Koning. Het precieze adres van de kabinetschef van de Koning is Brederodestraat 16, 1000 Brussel.

Een aanvraag voor de titel "Koninklijk" wordt steeds door de voorzitter van de vereniging ondertekend en ingediend op papier met hoofding van de vereniging en met vermelding van de voornaam, de naam en het privé-adres van de voorzitter. Bovendien dient de aanvraag volgende elementen te bevatten:

 • Een kopie van de statuten of van het huishoudelijke reglement indien er geen statuten bestaan.
 • De doelstellingen
 • Het officiële bewijs van de stichtingsdatum (maand en jaar) (indien niet in de statuten vermeld: via krantenknipsels, attest van de burgemeester,…)
 • Het adres van de zetel
 • De voornamen, namen en privé-adressen van de leden van de raad van bestuur (voorzitter, secretaris, beheerders,…)
 • Een activiteitenverslag van de afgelopen vijf jaar
 • De toekomstige projecten
 • De publicaties van de afgelopen vijf jaar
 • De financiële situatie van de groepering met onder andere de jaarlijkse rekeningen van de laatste vijf jaar
 • Het huidige effectieve ledenaantal en sympathisanten
 • De federaties of organismen waarvan de groepering deel uitmaakt of waarbij ze eventueel aangesloten is, met vermelding van: 
  • Naam en voornaam van de voorzitter van die organisatie
  • Adres en telefoonnummer van de zetel 
 • De historiek van de vereniging (markante gebeurtenissen)
 • De eventuele erkenning van de groepering door officiële instellingen (en bedrag van de verleende subsidies).

Het toekennen van de titel ‘Koninklijk’ is in elk geval een gunst, wordt dus niet automatisch toegekend maar steeds aan de beoordeling van Zijne Majesteit onderworpen.
De aanvraag kan nadien of enkele weken vooraf gebeuren.

Algemeen