Mijn sportclub wil gebruik maken van de vrijstellingregeling voor btw (tot 25.000 euro). Wat moet ik hiervoor doen?

De omzetdrempel wat betreft de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen werd de voorbije jaren opgetrokken van 5.580 euro naar 15.000 euro naar 25.000 euro (vanaf 1 januari 2016). Deze vrijstelling kan door vrijwel elke btw-belastingplichtige worden aangevraagd, dus ook een btw-belastingplichtige feitelijke vereniging. 

Sportclubs die voor het jaar 2015 de drempel van 25.000 euro niet hadden overschreden, konden vanaf 1 januari 2016 overschakelen naar deze vrijstellingsregeling. Hiervoor moesten zij uiterlijk op 15 december 2015 een specifiek formulier indienen bij het lokaal btw-controlekantoor.

Sportclubs die voor het jaar 2015 de drempel van 25.000 euro niet hadden overschreven (en reeds een normaal btw-nummer hebben) en het btw-controlekantoor niet voor 15 december 2015 hebben verwittigd, kunnen vanaf 1 juli 2016 overschakelen naar deze vrijstellingsregeling. Hiervoor moeten zij vòòr 1 juni 2016 het btw-controlekantoor op de hoogte brengen (via formulier 604B).

Sportclubs die voor het jaar 2016 de drempel van 25.000 euro niet hadden overschreven (en reeds een normaal btw-nummer hebben), kunnen in de loop van het laatste kwartaal van 2016, maar vòòr 15 december 2016 de overgang vragen naar de vrijstellingsregeling met ingang van 1 januari 2017 (via formulier 604B).

Let wel op, in geval de sportclub overschakelt naar het regime van een kleine onderneming is zij gehouden tot een herziening van de reeds in aftrek gebrachte btw. Op de website van het Dynamo Project kan je een uitgebreide handleiding downloaden die hier meer uitleg bij verschaft.

Sportclubs die reeds konden genieten van de vrijstellingsregeling omdat zij in het verleden onder de drempel van 5.580 euro bleven en de btw-administratie in het verleden hiervan reeds op de hoogte brachten middels formulier 604A, moeten geen actie ondernemen.

Heb je net een nieuwe club opgericht en vangt de economische activiteit aan in de loop van het kalenderjaar, dan moet de omzet in het jaar van aanvang worden geraamd door de vrijstellingsdrempel van 25 000 euro pro rata te beperken. Blijf je hier onder dan kan je de vrijstellingsregeling aanvragen aan de hand van formulier 604A. Je bent niet verplicht om eerst een gewoon btw-nummer aan te vragen, btw-aangiftes in te dienen en dan later pas de vrijstelling aan te vragen.

Let wel: indien je club een vroeger de geldende drempel reeds had overschreden (5.580 euro of 15.000 euro), dan had een btw-nummer aangevraagd moeten worden. De btw-controleur kan bij een btw-controle in principe een correctie-opgave opstellen om de verschuldigde btw te komen innen (+ boetes en interesten).