Moet jouw sportclub zich registreren bij het Federaal Agentschap Voedselveiligheid?

10/08/2020 - 15:47

Worden in je sportclub maaltijden of voedingsmiddelen verkocht, dan moet je rekening houden met de wetgeving rond voedselveiligheid. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) ziet toe op een correcte naleving van deze wetgeving.

Registratie, toelating of erkenning: de verschillen

 1. Registratie?
  Je dient je te registreren wanneer je  dranken en/of voorverpakte levensmiddelen verkoopt die minstens 3 maanden houdbaar zijn bij kamertemperatuur (bv. levensmiddelen uit distributieautomaat, snoep, chocolade, chips, nootjes, kaas, salami,…).. De volledige lijst vind je in de activiteitenfiche terug.

  Registratie doe je via deze link. Je bezorgt het ingevulde formulier aan de lokale controle–eenheid. Je hoeft niet op toelating te wachten, aangezien het slechts een registratie betreft. Je moet wel het formulier dat wordt opgestuurd, zichtbaar afficheren.

  In het formulier duid je aan welke activiteiten je verricht aan de hand van de codes uit deze lijst. Schenk je enkel drank, dan is code 022 Drankgelegenheid van toepassing. Ook voorverpakte voedingsmiddelen zoals chips, nootjes, enz. vallen hieronder.

  Wordt er ook eten voorzien, dan is een registratie niet voldoende, aangezien dan ook code 018 Eetgelegenheid van toepassing is (zie verder 2. Toelating).

  De registratie is niet gratis, een link naar de tarieven vind je hier. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

 2. Toelating
  Je vraagt een toelating aan wanneer je niet-verpakte en/of te koelen levensmiddelen verkoopt. Een aanvraag tot het verkrijgen van een toelating wordt steeds gevolgd door een administratief onderzoek van de aanvraag. Afhankelijk van de aard van de activiteit of het risicoprofiel van de operator kan overgegaan worden tot een voorwaardelijke toelating. Indien het FAVV geen onderzoek uitvoert binnen een periode van dertig werkdagen volgend op de aanvraag, wordt de toelating beschouwd als zijnde afgeleverd.

  Je betaalt een jaarlijkse heffing i.f.v. FTE’s (full time equivalent; dus het aantal voltijdse werknemers in je organisatie). Werk je enkel met vrijwilligers, dan zal je dus in de goedkoopste schijf terechtkomen. Het afficheren van de registratie en toelating is verplicht.
   
 3. Erkenning
  Voor de volledigheid vermelden we hier ook nog de erkenning, maar sportclubs zullen hier normaal gesproken niet mee geconfronteerd worden, aangezien het vooral om (semi-) industriële activiteiten gaat.

De aflevering van een erkenning wordt steeds voorafgegaan door een inspectiebezoek ter plaatse. Dit eerste inspectiebezoek heeft tot doel na te gaan of de inrichting op het vlak van infrastructuur en uitrusting beantwoordt aan de wettelijke vereisten. Indien dit het geval is, kan beslist worden tot het afleveren van een voorwaardelijke erkenning, waarna bij een tweede inspectie de naleving van de exploitatievoorwaarden wordt geverifieerd. Afhankelijk van de situatie kan evenwel na de eerste inspectie een erkenning voor onbepaalde duur worden afgeleverd.

Voor wie?

Alle operatoren (natuurlijke personen of rechtspersonen, met of zonder winstoogmerk) die in België actief zijn in de voedselketen dienen gekend te zijn bij het FAVV. Ze moeten zich dus minimum registreren. Voor de uitoefening van bepaalde activiteiten is -zoals hierboven bepaald- ook een toelating of een erkenning vereist.

Voor wie niet?

 1. Uitzondering
  Een uitzondering is voorzien voor de operatoren die handelen zonder winstoogmerk of in het algemeen belang, in de hoedanigheid van verenigingen en organisaties die een activiteit uitsluitend niet-bezoldigd, sporadisch en uitzonderlijk uitoefenen. Het moet hierbij dus gaan om
  - Verenigingen of organisaties zonder winstgevend doel waarbij de activiteit zelf wel degelijk winstgevend kan zijn
  - De medewerkers aan de bedoelde activiteit mogen hierbij geen enkele bezoldiging ontvangen voor de geleverde diensten
  - Ten hoogste 5 activiteiten gedurende maximaal 10 dagen per jaar worden beschouwd als ‘sporadisch en uitzonderlijk’. In alle andere gevallen is een registratie, toelating of erkenning vereist.

  Voorbeeld 1
  Een turnclub organiseert het jaarlijks spaghettifestijn om met de opbrengst nieuw turnmateriaal aan te kopen. Een groepje vrijwilligers bestaande uit ouders van de gymnasten organiseert het hele gebeuren. Hoewel er een maaltijd aangeboden wordt, moet men geen aangifte doen bij FAVV.

  Voorbeeld 2
  Na iedere competitiematch (25 avonden per jaar) is er in de kantine van de tafeltennisclub spaghetti te verkrijgen die gemaakt wordt door vrijwilligers in de club. De spaghetti wordt aan zeer democratische prijzen verkocht (8 euro per portie), maar toch zal men hier FAVV moeten contacteren, gezien de drempel van 5 activiteiten gedurende maximaal 10 dagen overschreden werd.
   
 2. Zelfstandige uitbater in de kantine?
  De zelfstandige uitbater, en niet de club, is zelf gehouden om de nodige vergunningen aan te vragen bij FAVV. De uitbating gebeurt hierbij onder en ander ondernemingsnummer dan dat van de sportclub

  Voorbeeld
  In de tennisclub wordt de kantine via concessie uitbesteed aan een zelfstandige uitbater. Naast een uitgebreide drankkaart is er ook een beperkte eetkaart met enkele klassiekers zoals croques, spaghetti en broodjes. De uitbater zal zelf FAVV moeten contacteren om zich in orde te maken op het vlak van voedselveiligheid.
   
 3. Organisatie in samenwerking met een traiteur?
  De traiteur is zelf gehouden om de nodige vergunningen aan te vragen bij FAVV.

Voorbeeld
Voor het jaarlijks ledendiner van de badmintonclub wordt een beroep gedaan op een traiteur die een uitgebreid walking dinner komt verzorgen. De traiteur zal zelf de nodige verplichtingen moeten naleven en contact opnemen met FAVV.

Hoe?

Via dit formulier doe je een registratie, erkenning of toelating. Het formulier wordt per brief, fax of via elektronische weg aan het hoofd van de lokale controle-eenheid gestuurd.

Contact

Verdere vragen? Neem contact op met FAVV. Contacteer hiervoor de lokale controle- eenheid via deze link.

Algemeen