Wanneer is een sportclub btw-plichtig?

27/01/2021 - 12:19

Een sportclub kan een beroep doen op twee vrijstellingen:

  • Artikel 44 §2, 3° W. Btw omvat een vrijstelling voor lidgelden indien de sportclub een exploitant van een sportinrichting is, geen winstoogmerk heeft, de inkomsten dienen ter dekking van de kosten en personen die er actief aan sport doen. Deze voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn.
  • Artikel 44 §2, 12° W. Btw omvat een vrijstelling voor occasionele activiteiten die georganiseerd worden door en uitsluitend ten voordele van een sportclub en die erop gericht zijn om financiële steun te verkrijgen. Bovendien worden deze activiteiten slechts occasioneel georganiseerd. Als een activiteit occasioneel beschouwd kan worden, zal vaak een feitenkwestie zijn.

Een aantal andere soorten inkomsten van sportclubs zijn btw-plichtig. De voornaamste soorten inkomsten voor sportclubs die btw-plichtig zijn, zijn:

  • Inkomsten uit verkoop van eten of drank
  • Inkomsten uit sponsoring
  • Inkomsten uit verkoop van materiaal
  • Inkomsten uit verkoop van toegangstickets

Bedraagt de som van deze btw-belaste inkomsten jaarlijks meer dan 25.000 euro, dan is de sportclub (gemengd) btw-plichtig en moet de club een btw-nummer aanvragen en een btw-boekhouding voeren. Let op: Het gaat wel degelijk om de "inkomsten" en niet om de "winst"!

Bedraagt de som van deze btw-belaste inkomsten jaarlijks minder dan 25.000 euro, dan kan de vzw vrijgesteld zijn onder "de kleine ondernemersregeling".
Let op! Als club krijg je deze vrijstelling niet automatisch, die moet effectief aangevraagd worden. De uitgebreide uitleg kan je terugvinden in onze "memo kleine ondernemer".

Meer info over dit onderwerp kan je vinden in onze brochure "Is je sportclub btw-plichtig?".

Fiscaliteit