Wanneer zijn uitgaven voor kinderopvang tijdens sportkampen of -activiteiten fiscaal aftrekbaar?

20/12/2019 - 10:00

Wanneer je club een sportkamp organiseert, kunnen ouders van deelnemende kinderen vaak een deel van de kosten van sportkampen inbrengen via hun belastingaangifte.

De fiscale aftrekbaarheid van uitgaven voor de opvang van kinderen tijdens sportkampen of -activiteiten kan als volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot twaalf jaar of voor kinderen met een zware handicap tot achttien jaar. Let wel: enkel uitgaven gedaan voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, komen in aanmerking.
  • De belastingplichtige die de aftrek in zijn personenbelasting wil doen, moet zelf een beroepsinkomen genieten.
  • Het kind in kwestie moet ten laste zijn van de belastingplichtige.
  • De organisator van de opvang (sportkampen,...) is erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen (bv. de gemeente) of besturen van de gemeenschappen of gewesten.
  • De echtheid en het bedrag van de uitgaven wordt gestaafd aan de hand van een bewijsstuk.

Let op: de fiscus verduidelijkt dat gewone lidgelden of activiteiten die binnen dit kader vallen, niet fiscaal aftrekbaar zijn. Het moet wel degelijk gaan om uitgaven voor kampen tijdens vakanties.

Als organisator van het sportkamp reik je een ingevuld attest uit aan de ouder. Je kan de aanvraag van elke ouder apart afwachten, of de attesten spontaan zelf opmaken.

Het modelattest bestaat uit twee vakken: het eerste vak wordt ingevuld door de overheid die de erkenning verleent (bv. gemeente), het tweede vak wordt ingevuld door de organisator zelf. Let erop dat alle gegevens correct zijn ingevuld, anders verliest het attest zijn bewijswaarde! Sportclubs kunnen het attest gratis downloaden via deze link.

Ook een activiteit van een organisatie over de grens komt in aanmerking voor een fiscaal attest. Een grensgemeente kan, voor zover dit mogelijk is binnen de haar toegekende bevoegdheden, een buitenlandse opvangvoorziening erkennen. De fiscale wetsartikelen eisen niet dat de opvangvoorziening in België moet zijn gehuisvest. Ook een Nederlands openbaar bestuur kan Belgische fiscale attesten invullen in functie van hun clubs. Ouders van -12-jarige Belgische jongeren kunnen dit attest dan ook inbrengen in de belastingen, in het kader van fiscale aftrekbaarheid van kinderopvangkosten. Uit de regelgeving: "De kosten moeten aan welbepaalde instellingen of personen betaald zijn: het betreft o.a. instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door buitenlandse openbare instellingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte" Men hanteert hierbij dezelfde interpretaties als de erkenning door lokale besturen in Vlaanderen van bv. erkende sportclubs die sportkampen organiseren.

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Fiscaliteit