Wat is een algemene vergadering?

De algemene vergadering (AV) is in principe enkel samengesteld uit de werkende leden. De statuten van de vereniging kunnen eventueel voorzien dat ook toegetreden leden de AV kunnen bijwonen, maar zij hebben in dat geval geen stemrecht. De AV moet minstens één keer per jaar bijeengeroepen worden. Volgens de wet moeten de leden ten minste 8 dagen voor de datum van de AV bijeengeroepen worden.

De AV is volgens de vzw-wetgeving bevoegd voor de volgende zaken:

  • een statutenwijziging
  • de benoeming en afzetting van de bestuurders
  • de benoeming en afzetting van de eventuele commissarissen en het behalen van hun eventuele bezoldiging
  • de kwijting aan de bestuurders en eventuele commissarissen
  • de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening
  • de ontbinding van de vzw
  • de uitsluiting van een lid
  • de omzetting van de vzw in een vennootschap met sociaal oogmerk
  • alle andere gevallen waarin de statuten uitdrukkelijk stellen dat zij onder de bevoegdheid van de AV vallen