Wat is een dagelijks bestuur?

Onder dagelijks bestuur van een vereniging moeten de handelingen worden verstaan die beantwoorden aan de noden van het dagelijkse leven van een vzw en die een oplossing bieden aan zaken die een snelle afhandeling vereisen. Een vzw kan in haar statuten voorzien dat die handelingen van dagelijks bestuur worden gedelegeerd aan één of meerdere personen. Die personen kunnen bestuurders, leden of zelfs derden zijn.

Het dagelijks bestuur overdragen aan één persoon of aan een aantal personen kan noodzakelijk zijn als de vzw een dagdagelijkse beheer vereist en er op regelmatige wijze acties en maatregelen ondernomen worden om de vereniging draaiende te houden. De mogelijkheid om een dagelijks bestuur aan te stellen moet in de statuten van de vereniging voorzien zijn.

Het dagelijks bestuur is, in tegenstelling tot de AV en de RvB, geen verplicht orgaan. Het zal voornamelijk nuttig zijn bij vzw’s die vaak en snel bepaalde beslissingen moeten kunnen nemen. De meeste kleinere sportverenigingen hebben geen nood aan een dagelijks bestuur.