Wat is een raad van bestuur (of bestuursorgaan)?

Het tweede (naast de algemene vergadering) verplichte orgaan van een vzw is een raad van bestuur (RvB). De raad van bestuur bestaat uit bestuurders die verkozen zijn door de algemene vergadering. Met bestuursleden bedoelt men dus de leden die deel uitmaken van de raad van bestuur. De raad van bestuur beschikt over de ‘residuaire bevoegdheden’. Dat betekent dat de raad van bestuur alle bevoegdheden heeft die niet exclusief zijn voorbehouden aan de AV. De raad van bestuur telt minstens drie bestuurders. Zitten er slechts drie leden in de AV, dan telt de raad van bestuur uitzonderlijk twee bestuurders.

Een aantal bevoegdheden van de raad van bestuur (tenzij statutair anders bepaald) :

  • bestuur van de vzw
  • opmaak van de jaarrekening en de begroting
  • vertegenwoordiging van de vzw bij gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen
  • bijeenroeping van de AV, zoals bepaald in de statuten of wetgeving

 

WVV (Voor inwerkingtreding zie deze FAQ)

Sinds de invoering van de WVV spreekt men niet langer van 'raad van bestuur' maar van 'bestuursorgaan'.

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vereniging minder dan drie leden heeft, mag het bestuursorgaan bestaan uit twee bestuurders. Zolang het bestuursorgaan tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van het bestuursorgaan een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheden van het bestuursorgaan beperken. Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.