Wat is een raad van bestuur?

Het tweede (naast de algemene vergadering) verplichte orgaan van een vzw is een raad van bestuur (RvB). De raad van bestuur bestaat uit bestuurders die verkozen zijn door de algemene vergadering. Met bestuursleden bedoelt men dus de leden die deel uitmaken van de raad van bestuur. De raad van bestuur beschikt over de ‘residuaire bevoegdheden’. Dat betekent dat de raad van bestuur alle bevoegdheden heeft die niet exclusief zijn voorbehouden aan de AV. De raad van bestuur telt minstens drie bestuurders. Zitten er slechts drie leden in de AV, dan telt de raad van bestuur uitzonderlijk twee bestuurders.

Een aantal bevoegdheden van de raad van bestuur (tenzij statutair anders bepaald) :

  • bestuur van de vzw
  • opmaak van de jaarrekening en de begroting
  • vertegenwoordiging van de vzw bij gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen
  • bijeenroeping van de AV, zoals bepaald in de statuten of wetgeving