Wat is een algemene vergadering?

27/01/2021 - 09:00

De algemene vergadering (AV) is in principe enkel samengesteld uit de werkende leden. De statuten van de vereniging kunnen eventueel voorzien dat ook toegetreden leden de AV kunnen bijwonen, maar zij hebben in dat geval geen stemrecht. De AV moet minstens één keer per jaar bijeengeroepen worden. Volgens de wet moeten de leden ten minste 15 dagen voor de datum van de AV bijeengeroepen worden.

De AV is volgens de WVV bevoegd voor de volgende zaken:

  • een statutenwijziging
  • de benoeming en afzetting van de bestuurders en de bepaling van hun bezoldiging indien een bezoldiging wordt toegekend
  • de benoeming en afzetting van de eventuele commissarissen en het behalen van hun eventuele bezoldiging
  • de kwijting aan de bestuurders en eventuele commissarissen, alsook in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en commissarissen
  • de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening
  • de ontbinding van de vzw
  • de uitsluiting van een lid
  • de omzetting van de vzw in een ivzw, of een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming
  • om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden
  • alle andere gevallen waarin de wet of statuten dat vereisen
Vzw