Wat moet ik doen wanneer ik een bewakingscamera plaats op mijn club?

Maak je bewakingscameraopnames dan is hierop de Camerawet van 21 maart 2007 van toepassing.  

Een bewakingscamera is volgens de wet een vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaakt om:

 • misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
 • overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen
 • de orde te handhaven

De Camerawet heeft drie types van plaatsen voorzien:

 1. een niet-besloten plaats: iedere plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek. Bv. openbare weg, gemeenteplein, een niet-afgesloten park,...
 2. een besloten plaats voor het publiek toegankelijk: elk besloten gebouw of plaats die uitsluitend bestemd is voor gebruik door het publiek. Bv: een sportzaal, een kantine,...
 3. een besloten plaats niet voor het publiek toegankelijk: elk besloten gebouw of elke besloten plaats die uitsluitend bestemd is voor gebruik door gewoonlijke gebruikers. Bv: een woning, een fabriek,...

Heel wat sportaccommodaties zullen onder de definitie van art 2, 2° Camerawet vallen (zijnde: een 'voor het publiek toegankelijke besloten plaats').

Wat moet je doen als je onder de Camerawet valt?

 • Volgens art. 6 van de Camerawet moet je dan, als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, de beslissing meedelen aan de Privacycommissie (via https://eloket.privacycommission.be/elg/cameraMain.htm) én aan de korpschef van de politiezone waar de plaats zich bevindt. Dit doe je uiterlijk één dag vooraleer de bewakingscamera(s) worden in gebruik genomen.
 • Daarnaast moet je aan de toegang van de plaats ook het officiële pictogram vermelden dat aantoont dat er camerabewaking is op die plaats. Het officiële pictogram moet aan een aantal vermeldingen voldoen die voldoen aan het KB van de Camerawet, hier terug te vinden: https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/01.02.02.13-kb_pictogram_10_02_2008.pdf 
 • Tot slot moet je er, als verantwoordelijke voor de verwerking, ook op toezien dat de camera's niet specifiek gericht worden op een plaats waarvoor je de gegevens niet zelf verwerkt, tenzij je daarvoor expliciet toestemming hebt gevraagd aan de verantwoordelijke voor de verwerking van die betrokken plaats.

Waarvoor mogen de beelden gebruikt worden?

 • Het bekijken van de beelden in real time is uitsluitend toegestaan om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijf, schade, overlast of verstoring van de openbare orde.
 • Het opnemen van de beelden is uitsluitend toegestaan om bewijzen te verzamelen van overlast of van feiten die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en daders, verstoorders of getuigen/slachtoffers op te sporen en te identificeren. Indien deze beelden geen bijdrage kunnen leveren tot voorgaande, dan worden zij niet langer dan 1 maand bewaard.

Wie mag de beelden bekijken?

Enkel de verantwoordelijke voor de verwerking heeft toegang tot de beelden. Deze verantwoordelijke, of de persoon die onder zijn gezag handelt, zorgt ervoor dat de toegang tot de beelden beveiligd zijn tegen onbevoegden. De personen die toegang hebben tot de beelden hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die de beelden opleveren.

Wat mag je niet filmen?

Artikel 10 bepaalt dat bewakingscamera's geen beelden mogen opleveren die de intimiteit van een persoon schenden of gericht zijn op het inwinnen van gevoelige informatie (zoals religieuze, seksuele,...).

Wat zijn je rechten als gefilmde persoon?

Tot slot heeft elke gefilmde persoon recht op toegang tot de beelden (art. 12). Hij dient daartoe een gemotiveerd verzoek in bij de verantwoordelijke voor de verwerking.

Let op!

 • Aanvullend kan ook nog de bestaande privacywetgeving van toepassing zijn (m.b.t. verwerking van gegevens enz.)
 • Ook voor camerabewaking op de arbeidsplaats gelden specifieke arbeidsrechtelijke regels (cao nr. 68). Contacteer hiervoor je sociaal secretariaat.