Wat moet ik doen wanneer ik een bewakingscamera plaats op mijn club?

10/08/2020 - 15:51

Maak je bewakingscameraopnames dan is hierop de Camerawet van 21 maart 2007 van toepassing. Deze wet werd herhaaldelijk gewijzigd door latere wetten. Ook de GDPR-wetgeving van 25 mei 2018 had hier zijn invloed op. Een gecoördineerde versie van de wet vind je hier.

Een bewakingscamera is volgens de wet elk vast, tijdelijk vast of mobiel observatiesysteem dat de bewaking en het toezicht van de plaatsen tot doel heeft en dat hiervoor beelden verwerkt. Het doel van deze camera's is:

 • misdrijven tegen personen of goederen voorkomen, vaststellen of opsporen
 • overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet voorkomen, vaststellen, opsporen of de naleving van gemeentelijke reglementen controleren of de openbare orde handhaven

De Camerawet heeft drie types van plaatsen voorzien:

 1. een niet-besloten plaats: iedere plaats die niet door een omsluiting is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek. Bv. openbare weg, gemeenteplein, een niet-afgesloten park,...
 2. een besloten plaats voor het publiek toegankelijk: elk gebouw of elke door een omsluiting afgebakende plaats bestemd voor het gebruik door het publiek waar diensten aan het publiek kunnen worden verstrekt. Bv: een sportzaal, een kantine,...
 3. een besloten plaats niet voor het publiek toegankelijk: elk gebouw of elke door een omsluiting afgebakende plaats die uitsluitend bestemd is voor het gebruik door de gewoonlijke gebruikers. Bv: een woning, een fabriek,...

Heel wat sportaccommodaties zullen onder de definitie van art 2, 2° Camerawet vallen (zijnde: een 'voor het publiek toegankelijke besloten plaats').

Wat moet je doen als je onder de Camerawet valt?

 • AANGIFTE VIA WEBSITE: Volgens art. 6 van de Camerawet wordt de beslissing tot het plaatsen van een of meer bewakingscamera's in een voor het publiek toegankelijke besloten plaats genomen door de verwerkingsverantwoordelijke. Deze deelt deze beslissing mee aan de politiediensten (via website) en doet dat uiterlijk de dag voor die waarop de bewakingscamera ('s) in gebruik genomen worden. Eventuele latere wijzigingen in de camerabewakingsvoorziening worden ook op deze manier meegedeeld. Dit gebeurt via de applicatie www.aangiftecamera.be en moet jaarlijks worden gevalideerd. Meer uitleg over de aangifte vind je hier.
 • PLAATSEN PICTOGRAM: De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om een pictogram te plaatsen dat de aanwezigheid van de camera's meldt. Het pictogram heeft een informerende rol en geldt als een voorafgaande toestemming van de gefilmde personen. Het wordt aangebracht aan de toegang van de door de camera's bewaakte plaats. Alle specificaties m.b.t. het pictogram vind je hier. Een officiële versie van het pictrogram kan je hier downloaden, maar vergeet niet volgende -specifieke- vermeldingen toe te voegen:
 1. "Camerabewaking - Wet van 21 maart 2007"
 2. "De naam van de natuurlijker persoon of de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, en in voorkomend geval, zijn/haar vertegenwoordiger, bij wie de betrokken personen de rechten bedoeld in de GDPR kunnen uitoefenen".
 3. "Het postadres en, in voorkomend geval, het e-mailadres of het telefoonnummer waarop de verantwoordelijke voor de verwerking of zijn vertegenwoordiger bereikt kan worden.
 4. "In voorkomend geval, de gegevens van de DPO". => Dit zal niet van toepassing zijn voor de meeste clubs.
 5. "In voorkomend geval, de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, waar de betrokken personen alle informatie over de beeldverwerking door middel van deze bewakingscamera's kunnen raadplegen". => Van toepassing wanneer op de website van de vereniging informatie over de camerabewaking gepubliceerd werd.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de verplichting om naast deze aangifte een register met beeldverwerkingsactiviteiten bij te houden. Dit kan via het GDPR-verwerkingsregister gebeuren.

Waarvoor mogen de beelden gebruikt worden?

 • Het bekijken van de beelden in real time is uitsluitend toegestaan om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijf, schade, overlast of verstoring van de openbare orde. 
 • Het opnemen van de beelden is uitsluitend toegestaan om bewijzen te verzamelen van overlast of van feiten die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en daders, verstoorders of getuigen/slachtoffers op te sporen en te identificeren. Indien deze beelden geen bijdrage kunnen leveren tot voorgaande, dan worden zij niet langer dan 1 maand bewaard.

Wie mag de beelden bekijken?

Enkel de verwerkingsverantwoordelijke heeft toegang tot de beelden. Deze verantwoordelijke, of de persoon die onder zijn gezag handelt, zorgt ervoor dat de toegang tot de beelden beveiligd zijn tegen onbevoegden. De personen die toegang hebben tot de beelden hebben een discretieplicht omtrent de persoonsgegevens die de beelden opleveren.

Wat mag je niet filmen?

Artikel 10 bepaalt dat bewakingscamera's geen beelden mogen opleveren die de intimiteit van een persoon schenden of gericht zijn op het inwinnen van gevoelige informatie (zoals religieuze, seksuele,...).

Wat zijn je rechten als gefilmde persoon?

Tot slot heeft elke gefilmde persoon recht op toegang tot de beelden (art. 12). Hij dient daartoe een gemotiveerd verzoek in bij de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

Let op!

 • Ook voor camerabewaking op de arbeidsplaats gelden specifieke arbeidsrechtelijke regels (cao nr. 68). Contacteer hiervoor je sociaal secretariaat.

 

Meer info?

Zie www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/camera 

Algemeen