Wie kan aan vrijwilligerswerk doen?

20/12/2019 - 09:37

Elke natuurlijke persoon die een activiteit uitoefent zoals omschreven in de FAQ "Wat wordt verstaan onder vrijwilligerswerk?", zal als vrijwilliger gedefinieerd kunnen worden.

Ambtenaren zijn een bijzondere categorie: zij behoren immers tot de publieke sfeer omdat zij voor de overheid werken. Wil een ambtenaar een activiteit uitoefenen - zoals vrijwilligerswerk - buiten zijn openbare ambt, dan zal hij daarvoor de toestemming moeten vragen aan zijn overste. De formaliteiten die voor zo een toestemming vervuld moeten worden, hangen af van de overste. In principe kan een ambtenaar dus vrijwilligerswerk verrichten, maar soms zal hij daarvoor een formele toestemming van zijn overste nodig hebben.

Voor zelfstandigen is er in principe ook géén probleem om vrijwilligerswerk uit te oefenen. Het enige waarvoor ze eventueel moeten opletten om verwarring te vermijden, is dat het vrijwilligerswerk niet in het verlengde ligt van hun zelfstandige activiteit.

Personen die op één of andere manier een uitkering krijgen van de overheid mogen niet altijd zonder meer vrijwilligerswerk doen. Zo gelden er speciale regels voor uitkeringsgerechtigde werklozen, bruggepensioneerden, arbeidsongeschikten, leefloners, bejaarden die genieten van bepaalde uitkeringen en personen die recht hebben op gezinsbijslagen.

Vrijwilligerswerk mag je verrichten vanaf het jaar waarin je 16 jaar wordt. Jongere personen mogen uitzonderlijk toch aan vrijwilligerswerk doen wanneer het gaat om vrijwilligerswerk op basis van educatieve doeleinden in school- of jeugdbewegingverband.

Gerelateerde bijscholingen en brochures

Vrijwilligers