Nieuwe samenstelling Vlaamse Sportraad

Op woensdag 16 september wordt de installatievergadering georganiseerd van de nieuwe Vlaamse Sportraad. De Vlaamse Sportraad adviseert de Vlaamse Regering omtrent sportbeleid in al zijn facetten.

Recent werd deze adviesraad opnieuw samengesteld voor de komende 4 jaar. Naast een aantal onafhankelijke deskundigen, werden ook VSF en ISB gevraagd personen voor te dragen uit het sportieve middenveld. UIt de kandidaten voorgedragen door VSF heeft de Vlaamse regering volgende vertegenwoordigers van VSF gekozen:

  • Robin Ramakers (Manager Vertegenwoordiging VSF)
  • Koen Hoeyberghs (Volley Vlaanderen)
  • Alain Lescrauwaet (Wind en Watersport Vlaanderen)
  • Ilse Arys (GymnastiekFederatie Vlaanderen)
  • Jessica De Smet (Parantee-Psylos)

De volledige samenstelling van de Vlaamse Sportraad kan je hier terugvinden.

De Vlaamse Sportraad maakt deel uit van de SARC. De SARC is de strategische adviesraad van het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media en maakt organisatorisch deel uit van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Waarover adviseert de SARC?

De SARC brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De raad draagt bij tot de vorming van een beleidsvisie over Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Hij volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media en levert reflecties over beleidsnota’s en beleidsbrieven.

De raad zal ook uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over ontwerpen van samenwerkingsakkoord inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media die de Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten. Tevens zal de raad, op eigen initiatief of op verzoek, advies geven over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media op het niveau van de federale overheid, de Europese Unie, alsook over internationale verdragen die voorbereid worden.

De Vlaamse Regering is verplicht om advies te vragen over de voorontwerpen van decreet en de ontwerpen van besluit. Ze moet ook duiding en toelichting geven over haar beslissing over de adviezen.

Gepost door:
Robin Ramakers