Kan ik een fiscaal attest voor sportkampen uitreiken?

28/01/2021 - 10:56

Als organisator van sportkampen kan je ouders van deelnemende kinderen helpen besparen door een fiscaal attest uit te reiken. Want ouders kunnen vaak een deel van de kosten (45%) recupereren via hun belastingaangifte. Alleenstaande ouders kunnen, afhankelijk van hun inkomen, daarbovenop nog tot maximaal 30% extra belastingvermindering bekomen. Wat moet je precies doen?

De fiscale aftrekbaarheid van uitgaven voor de opvang van kinderen tijdens sportkampen of -activiteiten kan als volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 14 jaar of voor kinderen met een zware handicap tot 21 jaar.
    • Let wel: enkel uitgaven gedaan voor kinderen die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt, komen in aanmerking.
  • De belastingplichtige die de aftrek in zijn personenbelasting wil doen, moet zelf een beroepsinkomen genieten.
  • Het kind in kwestie moet ten laste zijn van de belastingplichtige.
  • De organisator van de opvang (sportkampen,...) is erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen (bv. de gemeente) of besturen van de gemeenschappen of gewesten.
  • De echtheid en het bedrag van de uitgaven wordt gestaafd aan de hand van een bewijsstuk.

Als organisator van het sportkamp reik je een ingevuld attest uit aan de ouder. Je kan de aanvraag van elke ouder apart afwachten, of de attesten spontaan zelf opmaken.
Het modelattest bestaat uit twee vakken: het eerste vak wordt ingevuld door de overheid die de erkenning verleent (bv. gemeente), het tweede vak wordt ingevuld door de organisator zelf. Let erop dat alle gegevens correct zijn ingevuld, anders verliest het attest zijn bewijswaarde! Sportclubs kunnen het attest gratis downloaden via de website van het Dynamo Project.

Vanaf het inkomstenjaar 2020:

  • Het maximumbedrag per oppasdag en per kind wordt verhoogd van €11,20 naar €13.
  • De leeftijdsgrens van 12 jaar wordt opgetrokken tot 14 jaar, en van 18 jaar tot 21 jaar voor kinderen met een zware handicap.

Vanaf het inkomstenjaar 2021:

  • Het maximumbedrag per oppasdag en per kind wordt opgetrokken tot €13,70 en zal jaarlijks geïndexeerd worden.

Let op!

Zoals je kan zien werkt deze maatregel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020. Indien je de attesten van 2020 al hebt uitgereikt, ben je niet verplicht om een nieuwe versie te voorzien aan de ouders. De overheid zal niet automatisch het nieuwe bedrag toekennen en dus zullen de ouders in dat geval minder terugvorderen. 

Ook de twaalf- en dertienjarigen hebben nu recht op een fiscaal attest indien ze deelnamen aan een sportkamp in 2020. Je kan hen dus spontaan van een attest voorzien of als ze het zelf opvragen ben je verplicht een exemplaar uit te reiken.

Fiscaliteit