Wat houdt het nieuwe statuut "Verenigingswerk" in?

Sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden,… kunnen vanaf 15 juli vergoed worden via een nieuw gunstig statuut. Het statuut “verenigingswerk” is een statuut waarbij verenigingen iemand kunnen inschakelen, zonder als vereniging of trainer belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen. Dit kan tot 6.000 euro per kalenderjaar en de inkomsten uit verenigingswerk mogen niet meer dan 500 euro per maand bedragen.

Op 5 juli 2018 keurde het parlement een wettekst goed over het verenigingswerk. De Vlaamse Sportfederatie bestudeert momenteel de genomen beslissingen en wint informatie in, om vervolgens zo snel mogelijk de sportfederaties en -clubs verder te informeren over de modaliteiten van het nieuwe statuut. 
Hieronder vinden jullie de momenteel beschikbare informatie.

Voorwaarden om aan verenigingswerk te mogen doen

Volgende voorwaarden gelden om gebruik te kunnen maken van het statuut verenigingswerk.

  Voor werknemers:

  • minstens 4/5e tewerkgesteld. Hierbij wordt een referentiepunt van 3 kwartalen voordien genomen, en gelden studentenovereenkomsten niet.

  Voor zelfstandigen:

  • betaalt sociale bijdragen
  • referentiepunt 3 kwartalen voordien
  • activiteit van verenigingswerk mag niet in lijn liggen met beroepsmatige activiteit

  Voor gepensioneerden:

  geen bijzondere voorwaarden.

   Voor werklozen:

   • kunnen in regel geen gebruik maken van het statuut verenigingswerk. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de werkloosheid ontstaat tijdens een lopende overeenkomst voor verenigingswerk.

   Daarnaast gelden volgende beperkingen voor iedereen:

   • Verenigingswerk is niet mogelijk bij je werkgever, tot 1 jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Mogelijks komt hiervoor nog een uitzondering voor personen die via de 25 dagen-regel ingeschakeld werden. Hiervoor is eerst nog een wijziging van de wet vereist (stemming pas rond half september verwacht).
   • Verenigingswerk mag niet bij dezelfde vereniging waar je vrijwilligerswerk doet, tenzij voor het vrijwilligerswerk geen onkostenvergoeding wordt toegekend of het om een andere periode gaat
   • Verengingswerk mag niet ter vervanging van een personeelslid
   • Aangezien buitenlanders geen rijksregisternummer hebben, zullen ze niet automatisch gebruik kunnen maken van de online toepassing om verenigingswerk te melden. In heel wat gevallen zullen ze echter wel gebruik kunnen maken van het statuut, maar hiervoor dienen ze eerst contact op te nemen met het Contactcenter RSZ.
   • Men kan via verenigingswerk in de sportsector op jaarbasis maximum 6.000 euro en op maandbasis maximum 500 euro onbelast bijverdienen. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Klik hier voor de momenteel geldende maxima. Mogelijks wordt het maximumbedrag op maandbasis voor de sportsector opgetrokken naar 1.000 euro. Hiervoor is nog een wetswijziging nodig (stemming half september verwacht) en vervolgens een KB dat het nieuwe maximum voor de sportsector moet vaststellen.

   Om welke taken gaat het?

   Specifiek voor sport, gaat het om de volgende taken of functies: 

   • Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
   • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
   • Conciërge van sportinfrastructuur
   • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van organisaties actief in de sportsector
   • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of regelmatige educatie van een groot publiek voor sportverenigingen
   • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s evenals thema’s met betrekking tot het leefmilieu, bij sportverenigingen

   Bekijk de volledige lijst van activiteiten. De volledige lijst van activiteiten zal vermoedelijk binnenkort via een reparatiewet nog aangepast worden.

   Welke administratie en belasting?

   Organisaties die een beroep doen op verenigingswerkers, moeten dit voor aanvang van de prestaties aangeven via een online tool die vanaf 8 juli beschikbaar is op de website “bijklussen.be” (en binnenkort ook via een mobiele app). 

   Er moet verplicht een geschreven overeenkomst (een modelovereenkomst vind je hier) opgesteld worden, die onder meer de duur, de vergoeding, de frequentie en de prestaties bevat.

   Daarnaast moet er door de vereniging een verzekering worden afgesloten voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade. Deze polisnummers moeten eveneens vermeld worden in de overeenkomst. 

   Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, zal de verenigingswerker niet belast worden voor deze bijverdiende bedragen en zal de organisatie die er een beroep op doet geen sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen. 

   Meer informatie?

   Hier vind je de gegevens van het Contactcenter RSZ. Of stel je vraag via info@dynamoproject.be.

   Klik hier om naar de brochure "Verenigingswerk binnen je sportclub" te gaan.

   Klik hier voor een overzicht van alle geplande bijscholingen over Verenigingswerk.

   Klik hier om begeleiding op maat aan te vragen.