Structuur

Binnen de klassieke vzw-structuur van de VSF, is extra aandacht besteed aan de inspraakmogelijkheden voor de leden. Dat gebeurt door (meestal themagebonden) ad hoc klankbordgroepen en inspraakmomenten. Deze zijn niet formeel opgenomen in de structuur van de organisatie, maar vinden in de praktijk regelmatig plaats. 

Afbeelding
Organogram personeel 2021

VSF-leden hebben inspraak in het beleid van de VSF via volgende kanalen:

 • De Raad van Bestuur wordt samengesteld uit 12 vertegenwoordigers van de aangesloten sportfederaties, waarbij elke groep een representatieve vertegenwoordiging heeft: 7 USF-bestuurders, 4 MSF-bestuurders, 1 OSV-bestuurders. In de Algemene Vergadering heeft elk VSF-lid een stem.
   
 • In 2019 start VSF met een nieuw concept: de VSF Meetup! 
  De oude overlegstructuur binnen VSF (de “celvergaderingen”) houdt op met bestaan. De raad van bestuur van VSF wil volop inzetten op het informeren van de leden over de werking en vertegenwoordigingsmandaten, en deze goed afstemmen op de leden. Omdat interactie hier een duidelijke meerwaarde biedt, starten we een info- en klankbordmoment op voor de voorzitter en directeur van elke VSF-federatie en -OSV. De VSF Meetup focust op de vertegenwoordigingsdossiers van VSF en biedt ook ruimte voor netwerking. 
   
 • Jaarlijks houdt de VSF meerdere bevragingen bij en inspraakmomenten met haar leden over specifieke thema's.
   
 • Via een federatiebezoek tracht de VSF de band met haar leden te versterken. We komen jaarlijks, op verzoek van een federatie of op eigen initiatief, op bezoek bij ongeveer twintig leden. We bekijken tijdens het gesprek welke specifieke noden de federatie heeft, leggen onze dienstverleningsmogelijkheden uit en vragen algemene input voor onze werking.
   
 • Uiteraard kunnen leden dagelijks bij ons terecht met vragen, bekommernissen,...