Wat houdt het nieuwe statuut "Verenigingswerk" in?

 

Vorige zomer berichtten we reeds over de algemene principes van een statuut vrijetijds- of verenigingswerk, zoals opgenomen in het Zomerakkoord. Via een persbericht formuleerde de Vlaamse Sportfederatie nog eens de nood in de sportsector aan een aangepast statuut voor de sportbegeleiders. Vanaf de tweede helft van 2018 zou de sportsector een beroep kunnen doen op het nieuwe statuut om onder meer trainers te vergoeden.

Onderstaande informatie is nog steeds onder voorbehoud van goedkeuring van de wettekst door het federale parlement. Op 19 januari 2018 riep de Franse Gemeenschapscommissie in Brussel een belangenconflict in tegen de nieuwe maatregel. Over de impact van dit belangenconflict lees je hier alles. 

Op 30 mei 2018 liep de procedure van het belangenconflict af. Het wetsontwerp werd op 8 juni ll. ter stemming voorgelegd aan het Federale Parlement. De stemming werd echter met een maand uitgesteld omdat de oppositie bijkomende vragen heeft laten stellen aan de Raad van State. Dit betekent dat er pas ten vroegste in juli zal gestemd kunnen worden over het wetsontwerp. 

De Vlaamse Sportfederatie heeft er alle vertrouwen in dat het Federale Parlement de nood aan een passend statuut voor sportbegeleiders, actief in een sportvereniging naast hun reguliere job, zal erkennen. 

Het verenigingswerk dat voorzien is in het wetsontwerp rond "bijklussen" is voor de VSF nog steeds de manier om enerzijds aan deze nood tegemoet te komen voor deze sportbegeleiders en anderzijds het pure vrijwilligerswerk te vrijwaren. VSF is dan ook een doorstart van dit statuut van verenigingswerker genegen, in tegenstelling tot een verhoging van het plafond van de vrijwilligersvergoedingen. 

Wij kijken uit naar de volgende stappen in dit dossier, en houden onze sportfederaties en -clubs uiteraard snel op de hoogte van de concrete modaliteiten van het verenigingswerk eens de wet een feit zal zijn. 

Voorwaarden

De regering-Michel legde vast dat werknemers die minimum 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep (voor een andere activiteit dan de zelfstandige hoofdactiviteit) en gepensioneerden in de non-profitsector onbelast tot een bepaald grensbedrag kunnen bijverdienen. Het gaat dan op jaarbasis om maximum 6.000 euro en op maandbasis maximum 500 euro

Om welke taken gaat het?

Volgens de laatste berichten maakte de federale regering twee lijsten met functies die in aanmerking zullen komen voor het verenigingswerk. De eerste lijst omschrijft elf diensten van burgers aan burgers. De tweede lijst somt zeventien taken in het verenigingswerk op.

Specifiek voor sport, gaat het om de volgende taken of functies: 

  • Sportlessen
  • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • Beheerder, huismeester, monitor of bewaker van vakantiekolonies, speelpleinen en jeugd- en sportkampen;
  • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van platische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;
  • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of permanente educatie van een groot publiek voor sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen.
  • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's evenals thema's m.b.t. het leefmilieu, bij sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en theatergezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen, circusgroepen en bibliotheken.

Bekijk de volledige lijst van activiteiten.

Welke administratie en belasting?

Organisaties die een beroep doen op verenigingswerkers, zullen hiervan via een app aangifte kunnen doen. Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, zal de verenigingswerker niet belast worden voor deze bijverdiende bedragen en zal de organisatie die er een beroep op doet geen sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen. 

De organisatie zal voor de verenigingswerker een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke ongevallen moeten afsluiten.

Meer informatie?

Voorlopig is het nog even geduld uitoefenen, aangezien de wettekst nog niet werd goedgekeurd door het federale parlement. Het Dynamo Project en de Vlaamse Sportfederatie voorzien binnenkort de nodige ondersteuning (infosessie, handleiding...) voor de sportsector.